Herråkra fiber

Ansökan om medlemskap i Herråkra fiber ek. för.

Ansök om medlemsskap genom att fylla i och skicka in nedanstående formulär. Du kan också skriva ut pdf med ansökningsformulär, fylla i och lämna till någon i styrelsen.

Jag ansöker om medlemskap i Herråkra fiber ekonomisk förening,
organisationsnummer 769629-2262 (nedan kallad Föreningen).

Sökande

Fastighet

Beteckning på fastighet/er som ska anslutas till föreningens fibernät:

Information rörande medlemskap

  • Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom det fastlagda geografiska området enligt Föreningens stadgar. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.
  • Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.
  • Som medlem och andelsägare åtar man sig att hålla Föreningen informerad om aktuella kontaktuppgifter enligt ovan.