Protokoll fört vid medlemsmöte med
                                                                Herråkra Byggnadsförening, den 7/9-08.

                                                                Närvarande: Ett tjugotal medlemmar.

§ 1     Mötet öppnades av ordf. Britt-Louise Johansson, som hälsar alla
          välkomna.
§ 2     Justeringsmän.
          Till att justera dagens protokoll valdes Peter Ramén och Peter Robrant.
§ 3     Kassör.
          Kassör Monica Enberg flyttar från orten och har i och med detta önske-
          mål om att lämna över kassörsuppgifterna. Rune Körnefors blir kassör
          fram till årsmötet 2009. Han är sedan tidigare ledamot i styrelsen.
§ 4    Information från styrelsen.
         - Föräldrakooperativet Lingontuvan slutade sin verksamhet 31/8-08,
           efter cirka 20 års förskoleverksamhet. Styrelserna från Byggnads-
           föreningen och Lingontuvan har tillsammans bl a sorterat och städat
           i och runt lokalerna. Det finns en del leksaker kvar både ute och inne.
         - Byggnadsföreningen säljer ut en del saker som ej behövs mer nu. Lista
            över sakerna finns på hemsidan.
         - Hobbylokalens telefon är uppsagd.
         - Harald har införskaffat en filmduk och Rune K. en DVD-spelare.
         - I sommar har föreningen anordnat 2 uppskattade grillkvällar.
         - En lördag spelade vi på trav. Totalt 33 andelar, tyvärr blev inte vinsten
            så stor denna gången.
            En brandsyn kommer att ske under hösten, bl a för att få klarhet i vad
            som gäller vid övernattningar i lokalen.
§ 5     ”Framtidsversioner”.
            Vad ska vi göra för att klara ekonomin nu när vi inte har hyresintäkter
            från Lingontuvan?
            Styrelsen föreslår att det bildas en kommitté som arbetar vidare på
            frågan.
            Kommitté: Dan Johansson (sammankallande), Anders Johansson, Peter
            Robrant, Harald Stenberg, Malin Bergersäter, Anette Petersson och
            Susanne Jarlgrim.
            Tore Wranå och Rune Johansson berättar lite kort om lokalens historia,
            bl a om hur den byggdes upp, verksamheter och finansiering.
            Ett förslag om att ordna ”lan” (ungdomar som kopplar ihop sina datorer)
            kom fram.
            Mötet beslöt att Peter Robrant, Peter Ramén och Bengt Karlsson kollar   
            intresset med sina söner.

 

§ 6     Hösten -08.
          - Information om kostnad för att hyra lokalen.
          - Hittills är det 4 grupper som har skött uppvärmningen av lokalen. Från
            hösten -08 utökas grupperna till 5. Varje grupp ska utöver skötseln av
            värmen också se över lokalen vid uthyrning, t.ex. sopa golvet vid behov.
            Vi provar med 5 grupper fram till årsmötet. Grupperna blir följande
            Dan Johansson. och Robert Svensson, Harald Stenberg och Claes Ilbratt
            Tore Nilsson och Peter Robrant, Dan Petersson och Patrik Jarlgrim samt
            Thomas Karlsson och Ove Karlsson.
            I oktober samlas grupperna för genomgång av anläggningen inför
            vintern.
          - Föreningens trädgårdsmöbler är slängda för de var dåliga. Är det någon
            som har kasserade möbler hemma som Ni tänker slänga, men ändå är
            funktionsdugliga tar gärna Bygdeföreningen emot dem.
         - ”Duken” på biljardbordet behöver bytas. Hur? ”Bastupojkarna” tittar
            över det och Rune K. undersöker priser på duk.
         - Ove K. undersöker när det kan vara lämpligt att spela på trav under
            hösten, samt kontaktar Rune K. som lägger ut det på hemsidan.
         - Filmkvällar ordnas den 17 och 26 oktober.
         - Under hösten kommer det att anordnas en whiskeyprovarkväll. Fest-
            kommittén tillsammans med Dan J. ansvarar för det. För mer information
            se hemsidan framöver.
         - På fredagar, med start den 26/9 är det bastubad för herrar. Ev. kommer
            det att bli bad för damer varannan fredag. Nytt för säsongen är att varje
            badare får betala en summa för att bada, pga att föreningen behöver få
            in pengar till driften av lokalen. Mötet beslöt att varje bastubadare
            betalar 500:-/år eller 50:-/enstaka tillfälle.
         - Mötet beslöt att ordna en grillkväll den 24/1 -09 kl. 16.00 vid milan.
         - Det har framkommit förslag om att anordna matlagningskurser. Styrelsen
            tar kontakt med Malin Nilsson och hör om hon kan ansvara för det. För-
            slag om ev. olika kurser för damer, herrar och barn eller temakvällar.
§ 7     Höststädning.
          Lördag den 4 oktober kl.9.00 är det höststädning, både inne och ute vid
          Hobbylokalen. Medtag: Kaffe, samt något att grilla.
§ 8     Hemsidan.
          www.herrakra.net är vår adress till hemsidan. Föreningens informations-
          blad kommer ut i september..
§ 9     Ordet fritt.
          Det kom fram om önskemål om att dagens protokoll skall läggas ut på
          nätet.

 

§ 10   Ordförande tackade för visat intresse och avslutade medlemsmötet.

Herråkra 2008-09-07

Vid protokollet:                               Justeras:

 

Karin Stenberg                                 Peter Ramén                        Peter Robrant