Protokoll fört vid årsmöte med Herråkra
                                                            Byggnadsförening, den 1/3-09.

                                                        Närvarande: cirka 30 medlemmar.

 

§ 1     Ordförande Britt-Louise Johansson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
§ 2     Val av mötesfunktionärer:
          a) Ordförande: Britt-Louise Johansson
          b) Sekreterare: Karin Stenberg
          c) Protokolljusterare, 2 st.: Tore Nilsson och Anders Johansson.
§ 3    Dagordningen lästes upp och godkändes.
§ 4    Fastställande av röstlängd. Det tas upp vid behov under mötet.
§ 5     Årsmötet har utlysts i behörig ordning.
§ 6     Styrelsen redogjorde för det gångna årets verksamhet och ekonomi. Se bilagor.
§ 7     Börje Petersson redogjorde för att bokföringen är korrekt utförd.
§ 8     Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 9     Val av styrelse för 2009:
          a) Ordförande: Britt-Louise Johansson
          b) Kassör: Rune Körnefors
          c) Sekreterare: Karin Stenberg
          d) Ledamöter: Robert Svensson, Peter Robrant och Lina Haraldsson.
          e) Suppleanter: Dan Petersson och Annika Johansson.
§ 10   Val av revisorer: Börje Petersson och Helen Spänneri.
§ 11   Val av kommittéer:
          a) Festkommitté: Anette Petersson (sammankallande), Dan Johansson, Susanne
              Jarlgrim, Harald Stenberg, Thore Wranå och Thomas Karlsson.
          b) Filmkommitté: Robert Svensson och Harald Stenberg.
          c) Uthyrningsansvariga: Ewa Wranå-Ramén, Peter Ramén och Bengt Karlsson.
         d) Visionsgrupp: Anders Johansson, Dan Johansson, Anette Petersson, Malin
             Bergersäter, Harald Stenberg, Peter Robrant och Susanne Jarlgrim.
§ 12   Val av ombud till bygdegårdsdistriktets stämma: Britt-Louise Johansson och Rune
          Körnefors, ersättare Tore Nilsson.
§ 13   Val av valberedning: Peter Ramén (sammankallande), Bengt Karlsson och Susanne
          Jarlgrim.
§ 14   Rätt att teckna föreningens firma är ordförande eller kassör var och en för sig eller
          två ledamöter tillsammans.
§ 15   Beslöt att medlemsavgiften för år 2010 skall vara 100:-/familj och 50:-/enskild.
§ 16   Ordförande informerade om verksamhetsplanen för 2009, där bl. a följande ingår;
          vinprovning den 28 mars, anmäl till Anette, kostnad 250:-,
          vårstädning av lokalen och runt omkring, lördag den 18 april kl. 8.00, grillkvällar,
          höstmöte/medlemsmöte den 30 augusti, bastubad, studiecirkel, grötfest, kulturvecka
          v.43 (bygdegårdarnas riksförbund), samt ca 4 styrelsemöten.
§ 17   Anders Johansson informerar från visionsgruppens 2 möten.
          De har bl. a diskuterat följande angående vår förening; förslag på olika uthyrnings-
          alternativ såsom sommarläger för ungdomar och konferenslokal, kontakta studie-
          förbunden, ordna någon form av utställningsmässa i lokalen.
          Hur ska vi sprida reklam om vår lokal?
          Göra enkätundersökningar om vilka studiecirklar/kurser som är attraktiva.
          Aktivitetsförslag: revy, visafton, gympa, byakamp/familjekamp.
          Utvecklingstankar: handikappanpassa ingången, skicka årsmötesprotokoll till
          samtliga medlemmar.
          Nästa möte: maj 2009.
§ 18   Övriga frågor:
           * Under sommaren 2009 kommer medlemmar som bor nära Hobbylokalen och
           har möjlighet att hjälpas åt att klippa gräset. Styrelsen gör ett gräsklippningsschema.
           * Thore Wranå föreslog att föreningen kunde plantera skog för att få in pengar till
           föreningen. Beslöt att styrelsen jobbar vidare med förslaget och att plantor ev.
           planteras i maj.
           * Mötet informerades om att det ev. kommer att byggas vindkraftverk i trakten runt
           Hobbyloklen. Bolagen som i dagsläget är aktuella har muntligt, respektive skriftligt
           lovat att ge Herråkra Byggnadsförening ”ekonomiskt bidrag” till elkostnaden av
           lokalen, om projekten kommer igång.
§ 19   Ordförande tackade alla medlemmar för det gångna året och hoppas på god fortsättning
          framöver. Tackade även för visat intresse under årsmötet och förklarade årsmötes-
          förhandlingarna avslutade.

Herråkra 2009-03-01

Vid protokollet:………………..……..............     Ordförande:........................................

                   Karin Stenberg                                                     Britt-Louise Johansson

Justeras:……………………..…..……………        ………………..…………………...

          Tore Nilsson                                                      Anders Johansson