Protokoll fört vid årsmöte med Herråkra
                                                                               Byggnadsförening, den 12/3-11.
                                                                               Närvarande: cirka 30 medlemmar.
§ 1     Ordförande Britt-Louise Johansson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat
§ 2     Val av mötesfunktionärer:
          a) Ordförande: Britt-Louise Johansson
          b) Sekreterare: Karin Stenberg
          c)Protokolljusterare, 2 st.: Dan Johansson och Harald Stenberg.
§ 3     Årsmötet har utlysts i behörig ordning. Fastställande av röstlängd, det tas upp vid behov under mötet.
§ 4     Dagordningen lästes upp och godkändes.
§ 5     Styrelsen redogjorde för det gångna årets verksamhet och ekonomi. Se bilagor.
§ 6     Revisionsberättelsen lästes upp. Bokföringen är korrekt utförd.
§ 7     Fastställande och godkännande av balansräkningen.
§ 8     Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 9     Val av styrelse för 2011:
          a) Ordförande: Britt-Louise Johansson t.o.m. 15/5 2011. Den 15/5 2011 kl.18.00 hålls
               en extra föreningsstämma, eftersom det ej hittats någon ny ordförande.
          b) Sekreterare: Lina Haraldsson
          c) Kassör: Rune Körnefors
          d) Ledamöter: Erik Johansson, Ann-Britt Johansson och Robert Svensson-Bergersäter.
          e) Suppleanter: Susanne Jarlgrim och Peter Robrant.
§ 10     Val av revisorer: Sofie Johansson och Peter Alexandersson.
§ 11   Val av kommittéer:
          a) Aaktivitetskommitté: Anette Petersson (sammankallande), Thomas Karlsson,
              Dan Johansson, Harald Stenberg och Jonas Elmgren.
          b) Uthyrning: Ewa Wranå-Ramén, Peter Ramén och Bengt Karlsson.
§ 12   Val av valberedning inför årsmötet 2012: Jonas Elmgren (sammankallande),
          Sofie Johansson och Patrik Jarlgrim.
§ 13   Beslöt att medlemsavgiften för år 2011 skall vara 200:-/familj och 100:-/enskild.
§ 14   Styrelsen utser 2 st. ombud till bygdegårdsdistriktets stämma den 27 april i Tegnaby.
§ 15   Kassören redogjorde för kommande års budget. Se bilaga.
§ 16   Ordförande informerade om verksamhetsplanen för år 2011, där bl a följande förslag
          finns; vinprovning 7 maj kl.18.00 anmälan 2 veckor innan till Robert, mc-dag (Tore N,
          Dan J. och Jonas planerar detta), bastubad för damer på söndagar kl. 18.00, höst-
          städning 3 september, samt irländsk afton t.ex. i oktober (styrelsen och aktivitets-
          kommittén ansvarar).
§ 17   Övriga frågor:
          * Vi pratar mycket om föreningens ekonomi. Vad och hur ska vi göra för att få
          ekonomin att gå ihop i framtiden. Det kostar mycket att driva lokalen.
          Ett förslag är att hyra ut "dagisdelen" till semesterboende under sommaren. Rune K.
          undersöker vad det finns för möjligheter att annonsera via nätet. Han tar även hand
          om ev. uthyrning. Pelletsgrupperna kontrollerar att städningen utförs ordentligt av
          dem som hyrt lokalen. Till att vara ansvariga för att möblera lokalen valdes Peter
          Alexandersson, Susanne Jarlgrim och Bettan Alexandersson.
          * Pelletseldningen och gräsklippningen sköts som tidigare år av några närboende
          medlemmar enligt schema.
          * Hyra av lokalen:
          Föreningar ej från Herråkra 400:-
          Föreningar från Herråkra; lilla 100:-
             stora 300:-.
          Icke medlemmar; stora salen och kök 1000:-
             lilla salen och kök 400:-
             köket 100:-
          Medlemmar, stora salen och kök 500:-
             lilla salen och kök 200:-
   Mötet höll en tyst minut till minne av medlemmen Ingemar Holmbergs bortgång.
§ 19   Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat.
 
Herråkra 2011-03-12
 
Vid protokollet:……………………………..     Ordförande:…………………………….
                         Karin Stenberg                                                           Britt-Louise Johansson
 
 
 
Justeras:……………………………………..     …………………………………………..
             Dan Johansson                                                  Harald Stenberg