Protokoll vid årsmöte 24 Mars 2012 Herråkra byggnadsförening, ca 20 närvarande.

Mötet öppnas av Rune Körnefors

§1 Till mötesordförande väljes Rune Körnefors Till sekreterare Britt-Louise Johansson

§2 Som justeringsmän utses Charlotte Bjällebo Pettersson och Karin Stenberg

§3 Stämman har utlysts i behörig ordning.

§4 Dagordning uppläses och godkännes.

§5 Det gångna årets verksamhetsberättelse uppläses och godkänns.

§6 Ekonomisk redogörelse, med ett bokslut på -10 357:- Behållning på 281 535:-

§7 Revisorena redogör för att bokföringen är korrekt utförd.

§8 Fastställande och godkännande av balansräkningen.

§9 Ordförande posten i föreningen blir vakant, eftersom Valberedningen inte kunnat finna någon som ställer upp.

§10 Val av styrelseledamöter: Rune Körnefors, Erik Johansson, Peter Robrandt, Emil Svensson, Susanne Jarlgrim och Dan Johansson. Till Kassör utses Rune Körnefors Sekreterare Peter Robrandt Suppleanter: Karin Johansson och Thore Wranå

§11 Till revisorer väljes Sofie Johansson och Bengt Karlsson.

§12 Val av aktivitetskommite: Patrik Jarlgrim (sammankallande), Thomas Karlsson, Harald Stenberg, Jonas Elmgren, Paulina Szczepanik. Uthyrningsgrupp: Ewa Wranå-Ramén, Peter Ramén, Bengt Karlsson.

§13 Till valberedning utses Jonas Elmgren (sammankallande) , Sofie Johansson och Patrik Jarlgrim.

§14 Fastställande av medlemsavgiften för 2013: familj: 200kr enskild: 100kr

§15 Budget för 2012 uppläses och godkännes.

§16 Verksamhetsplan för 2012. Pågående veksamhet: bastu, stickcafe, datakurs. Förslag på kommande: grillkväll i Juni och Augusti. Buggkurs, skrotinsamling, skogsdag/mopedrally, temafest, Brännbollsmatch, bussresa till Ullared, jul/luciafest. Aktivitetskommiten ordnar med detta. Diskussioner fördes också om uthyrning av lokalen till sem.boende, Uthyrningsgruppen diskuterar detta.

§17 Vårstädning av hobbylokalen 14 April 8.00. Då ska enligt sotaren ett glidskydd monteras.

§18 Övriga frågor: ett gräsklippningschema ska skrivas, ev. får som betar av fotbollsplanen och då handgräsklippning på övriga ytor. Styrelsen tar beslut om detta.

§19 Mötet avslutas med att föreningen bjuder på kaffe och kanelbullar.

Herråkra 2012-03-24. Vid protokollet Britt-Louise Johansson