Protokoll vid årsmöte 22 februari 2014 Herråkra byggnadsförening

1. Mötets öppnande

2. Val ordf. för mötet B-L Johansson

3. Sekreterare för mötet Peter Robrandt

4. 2st justerare för mötet Dan Pettersson & Anders Abel Johansson i Hult

5. Kallelsen godkänd JA

6. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkänndes av mötet. JA

7. Ekonomisk redogörelse från Kassören JA

8. Revisorernas berättelse lästes upp! Klar Anders Abel Johansson och Godkändes

9. Fastställande av budget och balansräkning JA

10. Ansvarsfrihet för styrelsen JA!

11. Val av orf. 2014 Britt-Louise Johansson

12. Val av Kassör 2014 Rune Körnefors

13. Val av övriga ledamöter: Peter Johansson, Patrik Jarlgrim, Dan Johansson, Paulina Szczepanik, Erik Johansson och Emil Svensson

14. Sekreterare: Styrelsen utser denna

15. Suppl: Tore Nilsson, Peter Robrandt, Karin Stenberg.

16. Val av revisorer 2014 Sofie Johansson, Anders ”Abel” Johansson

17. Val av Uthyrningsgrupp 2014 Ewa Wranå och Bengt Karlsson

18. Valberedning för2014 Omval enligt mötet Jonas E sammankallande

19. Medlemsavgift föreslås höjas 2014 Med 50SEK till 250:-/Familj 150:-/Enskild medlem.

20. Budget 2014 Godkändes av mötet

21. Verksamhetsplanen godkändes av mötet.

22. Anders ”Abel” Johansson hade förslag om Rockabilly kväll med musik bilar och dans. Under sommaren/försommaren. Detta ville mötet

23. Grupp för aktivitet som ovan Jonas Elmgren och Erik Johansson De kontaktar Daniel Nero i Hult för att undersöka och se vad som krävs och att försöka genomföra.

24. Nyårsfest kom på förslag från Styrelsen och BL föredrog denna där man betalar och allt skall vara klart med mat etc. Mötets mening är att styrelsen jobbar vidare med denna!

25. Räkfest Skall styrelsen med jobba att komma med ett förslag, mötets mening är styrelsen jobbar med denna och kommer med förslag senare.

26. Tore W talade om någon typ av tältfest etc. (tas med till styrelsen som en punkt att fundera på)

27. Dan Johansson tog upp punkten för att kampare med husvagn kan få ställa sig på planen. För ca 150:-/natt Mötets mening är att styrelsen får ta med sig denna och fortsätta jobba vidare.

28. Herråkara IF införlivas i HBF och kommer vara en egen sektion. Mötets mening är att Styrelsen kontaktar Herråkra IF och löser det praktiska.

29. Övrigt: Bidrag Fick 5000SEK från Syföreningen. syföreningen vill att HBF ordnar med det praktiska för deras auktion så delar vi lika på auktionen. Detta godkändes av mötet att vi hjälper dem med detta.

30. Energiavtal Rune föredrog detta med Nordic Green Energy och avtal om billigare EL.

Mötets mening är att vi skall titta på detta och övriga medlemmar får nyttja detta.

31. Anders ”Abel” Johansson i hult undrade och frågade lite om att byta från Pellets till Jordvärme tog exempel Norrhult. De hade fått bidrag och det var ej så dyrt för dem. Detta då Pannan vi har är Gammal och måste bytas. Då måste vi kontakta dem i Norrhult samt jobba fram så vi inte har 25grader i lilla salen. Mötets mening är att en grupp kollar detta och sköter det Anders ”Abel” Johansson, Dan Johansson, Tore Nilsson samt Emil Svensson. Sammankallande Dan Johansson.

32. Matlagningskurs kom som förslag från Sofie Styrelsen kolla med de nyinflyttade som är kokar dessa skall tillfrågas om intresse finns för detta.

33. Torpvandringen vill ha en runda till:

34. Mötets mening är att Börje Pettersson, Anders ”Abel” Johansson, Rune Johansson & Tore Wranå hand har detta och de lovar att arbeta fram och genomföra detta under våren Maj den 18/5-2014 kl14.00 Hobbylokalen med tag fika!

35. Mötet avslutat med samkväm varmkorv och dryck!

Vid protokollet Peter Robrandt