Protokoll vid årsmöte 7 mars 2015 Herråkra byggnadsförening

1. Årsmötets öppnande.

2. Till ordförande för mötet valdes Britt-Louise Johansson, Till sekreterare för mötet valdes Anders Johansson, till att justera dagens protokoll valdes Harald Stenberg samt Daniel Nero.

3. Kallelsen till mötet godkändes samt föreslagen dagordning godkändes.

4. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen godkändes.

5. Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.

6. Fastställande och godkännande av balansräkning.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2014 godkändes.

8. Till val av ordförande för 2015 valdes Britt-Louise Johansson.

9. Till kassör valdes Rune Körnefors till övriga ledamöter i styrelsen valdes Dan Johansson, Peter Johansson, Daniel Nero, Dan Pettersson, Paulina Szczepanik, Karin Stenberg, till ersättare valdes Emil Svensson, Tore Nilsson samt Stefan Andersson.

10. Till revisorer valdes Anders Johansson och Sofie Johansson.

11. Till att sköta bokningen av lokalen utsågs Charlotte & Dan Pettersson.

12. Till valberedning utsågs Jonas Elmgren Harald Stenberg samt Ove Svensson.

13. Medlemsavgiften skall vara oförändrad 2016, 250 kr/familj och 150 kr/ enskild medlem.

14. Redovisat budgetförslag antogs.

15. Föreslagen verksamhetsplan antogs.

16. Under punkten övriga frågor beslutades att städdag skulle hållas den 9 maj kl 9.00 med grillning efteråt samt att grill kvällar skulle hållas den 26 juni samt den 14 augusti kvällstid.

17. Årsmötets avslutande.

Vid protokollet Anders Johansson