Herråkra

Det var bråkigt i Hult 1825

En avskrift från kyrkorådets protokoll i Herråkra kyrka år 1825

Walter Wranå, 28 oktober 2009

"Protokoll hållet i Herråkra kyrkas sakristia den 16 januari 1825, efter i laga ordning utfärdad pålysning. Efter slutad gudstjenst sammanträdde Kyrkorådet till överläggning om befordrande af skick och ordning i Församlingen i anledning af det oordenteliga och förargeliga lefnadssätt som smeden Peter Adamsson i Backstugan vid Hult någon tid och synnerligen under stora sistförledna julhelgd visat genom att förmycket överlastande av starka drycker, hvaraf händt, at hans hustru blifvit af honom ofta förolämpad och nödgats, nu om natten, nu om dagen flygta från sitt hus. Närvarande ledarmöter af Kyrkorådet voro: Kyrkovärdarna Carl Nilsson och Gumme Nilsson i Wraneke, Peter Nilsson i Wraneke, Håkan Carlsson I Hult. Dessutom Klåckaren Adamsson och Peter den äldre i Merhult, samt flere af församlingen. Sexmannen Peter Svensson i Hult som af Herr Pastorn och Prosten Aspelin fådt tillsägelse at till detta sammanträde inställa smeden Peter Adamsson och dess hustru, var nu tillstädes med dem.

Ämnet till sammanträdet företogs. Ordföranden framkallade Peter Adamsson och gaf honom eftertryckliga förehållningar att så oskickeligt och vanartigt upförande i församlingen och i sitt hus, hvilket såsom sannfärdigt af Peter Adamssons grannar i Hult intygades.Dessutom förebråddes honom af Kyrkorådet och öfrige närvarande at han vid någon tid bevistat den allmänna gudstjänsten sällan, icke heller begått den Heliga Nattvarden. Honom lämnades fördenskull nu af ordföranden och Kyrkorådets ledarmöter de alfvarsammaste varningar och förmaningar, at afstå ifrån, ett så elakt och gudlöst levene.Därpå uppläste ordföranden ett kyrkolagens kap. som rörer sådant mål, kan den, som icke genom välmenta råd och varningar afstår ifrån dylika utsväfningar, lastbara och följakteligen vanhedrande, ådrager sig världsliga Lagens stränga näpst inför Dommaren.

Sluteligen tillade Ordföraren,at detta straff för en brottslig, ehuru inför christeligt folk förakligt, voro dock ringa mot den svåra dom, som förestår honom, hvilken genom utsväfande laster åstadkommer oenighet, missnöje, trätor och hvarjehanda ogudacktighet inom sitt ägtenskap, ty den som på sådant sätt söndersliter det band Gud sjelf bundit befläckar sitt samvete och gör sig skyldig till den förskräckligaste mened. Peter Adamsson förmantes därföre, at icke tillåta en ond ande inkomma i sitt fattiga hus, utan vaka öfver sitt egit hjerta, och altid hafva Gud för ögon med vördnad, lefva nycktert, fredligt och gudsriktigt. Hans hustru erindrades äfven, att med all sorgfällighet underhålla huslig sämja och förtroende, bemöta sin man med sagtmodighet och en skonande eftergifvenhet, så skulle deras ägta sammanlefnad icke mer blifva plågsam och qvalfull.

Uppå Ordförandens tillfrågan, om Peter Adamsson ville, efter dessa varningar och förmaningar taga sig tillvara för alla utsväfningar inom sitt hus, svarade han dertill ja, och lofvade förbättring. Af kyrkorådet upmanades hans hustru, at af all förmåga äfven medverka till samma goda ändamål.

Under hjertelig önskan, at dessa välmenta föreställningar måtte vinna åsyftade ändamålet, slutade kyrkorådet för denna gång sitt sammanträde, och beslöts at detta protokoll skulle nästkommande söndag, som är den 23 i denna månad, till varning och rättelse, från prädikstolen uppläsas.

År och dag föreskrefne
På Kyrko-Rådets Wägnar
Efter Förordnande
Nils Nystrand
Comminister I Dädesjö pastorat"

Egna noteringar om personerna ovan

Peter (Petter) Adamsson Han föddes 1794 på Malmmoen, Herråkra och var alltså 31 år inför kyrkorådets förmaningar. Bodde sedan på Smedtorpet i Hult under Hult Söregård. Var också dräng på Hult Storegård ett slag. Gift med Florentina Munter från Furuby (1774-1841). Deras liv var nog svårt. I kyrkböckerna finns anmärkningar som “levene ogudaktigt.”
Kyrkvärden Carl Nilsson Kom från Merhult, född 1767. Han bodde redan i tidig ålder på Vraneke Söregård, han står som “Dr Carl Nilsson”. Gårdens hemmansägare var Jonas Johansson ( farfars morfars far) (1750-1792). Jonas var född i Ormeshaga Rygård och gift med Catharina Andersdotter (1761-1847) också från Ormeshaga men Norregården. Två år efter Jonas tidiga död gifte sig Carl Nilsson med enkan Catharina Andersdotter år 1794. Jonas och Catharina fick ett barn som hette Johannes Jonasson (1791-1852) som flyttade till Ö.Torsås och gifte sig där med nämdemannen Bengt Nilssons dotter Martha 1816. De flyttade till Vraneke Söregård 1819 och övertog del av gården. Därefter år 1824 står Carl Nilsson som ägare av någon del i Vraneke Norregård men från 1830 är Carl och Catharina tillbaka till Vraneke Söregård som inhyse. Carl Nilsson dog år 1855, 87 år gammal.
Kyrkvärden Gumme Nilsson Hans namn i födelseboken var Gudmund. Han föddes också i Merhult år 1771 och var bror till ovanstående Carl Nilsson och flyttade till Vraneke Norregård. Han var gift med Ingebor Håkansdotter och de hade 1825 1/6 av Vraneke Norregård. Gumme Nilsson dog på Vraneke Norregård år 1843 (72 år) och hans hustru Ingebor dog 1849.
Peter Nilsson Peter Nilsson var född i Nottebäck år 1776. Gift med Christina Eliasdotter född 1776 från Furuby. 1825 hade de 1/6 Vraneke Södregård.Peter Nilsson dog 1872 , 95 år gammal.
Håkan Carlsson I Hult Både Håkan och hans hustru kom från Lenhovda. Håkan född 1787 och hustrun Christina Eliasdotter född 1775 i Bostorp.De bodde i Hult Södregård från 1814 och sedan till livet slut. Håkan dog 1851 och Christina dog 1853.
Klåckaren Adamsson Han hette Jonas Adamsson, född 1792 i Dädesjö Mellangård. 1825 bodde han och hustrun Maria Månsdotter i Magersryd. Klåckaren Jonas Adamsson dog i Magersryd år 1872 (79 år).
Sexmannen Sexmann är en av sex förtroendemän i en sockennämd som såg till att besluten verkställdes och ansvarade för kyrkobyggnader och prästgård och vara prästen till hjälp i olika ärenden.Systemet togs bort 1862.
Prosten Aspelin Det var Theologie Docktorn Prosten och Kyrkoherden öfver Dädesjö och Herråkra församlingar. Magister Jonas Aspelin som bodde i Dädesjö prästgård. Han var född 1744 i Hagshult.
Se separat blad ur personhistorisk tidskrift om Jonas Aspelin.
Komminister Nils. Nystrand Född I Alseda 13/5 1768, son till bonden Bengt i Slättåkra Månsagård. Stud. I Lund, prästvigd 1796. Komminister i Dädesjö/Herråkra pastorat 1812-1825. Han dog hastigt den 15 mars 1825 under resa till Herråkra.

Källor