Herråkra

Herråkra byggnadsförening (HBF)

Stadgar för Herråkra Byggnadsförening

Ladda ner som pdf

1. Firma

Föreningens firma är Herråkra Byggnadsförening.

2. Föreningens mål

Föreningen, som är politiskt och religiöst neutral, skall ha till uppgift att för framtiden bibehålla en samlingslokal, vilken opartiskt och på skäliga villkor skall uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter, organisationer och enskilda, vilka ha behov av att önska använda lokalen.

3. Säte

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Herråkra gamla kyrkby, Uppvidinge kommun.

4. Medlemskap

Varje enskild person som vill verka för Herråkra Byggnadsförenings mål äger rätt att vinna inträde i föreningen genom att erlägga beslutad avgift.

5. Utträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen. Utträder medlem, har han ingen rätt till andel i föreningens vinst eller föreningens tillgångar i övrigt. Föreningsstämman kan dock besluta annorlunda.

6. Uteslutning

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, utesluta medlemmen ur föreningen. Den som inte godtar styrelsens beslut kan hänskjuta frågan till föreningsstämmans prövning. Utesluts medlem har han ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar.

7. Medlemsförteckning

Genom styrelsens försorg skall föras medlemsförteckning, upptagande medlems fullständiga namn och hemvist.

8. Organ

Föreningens organ är:

 1. Föreningsstämma
 2. Styrelse
 3. Revisorer

9. Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålles årligen före den 31 mars. Extra föreningsstämma hålles då styrelsen eller revisorerna finner sådan nödvändig eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar hos styrelsen gjort skriftlig framställning till behandling. Vid föreningsstämma har varje medlem, som ej uppsagt sig till utträde eller uteslutits, en röst. Såväl val som övriga frågor avgöras genom öppen omröstning, därest icke sluten begäres. Vid lika röstetal äger stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten.

10. ärenden vid ordinarie föreningsstämma

 1. Val av ordförande.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll.
 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
 6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om fastställande av balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Val av ordförande i föreningen.
 11. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 12. Val av revisorer jämte suppleanter.
 13. ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman.
 14. övriga ärenden.

11. Extra föreningsstämma

Vid extra föreningsstämma må ej upptagas andra ärenden än sådana som angivits i kallelsen.

12. Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom personlig kallelse senast åtta (8) dagar före stämman.

13. Styrelse

Föreningens angelägenheter handhavas av styrelse, bestående av fem (5) ledamöter samt två (2) suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses för ett år i taget. Styrelsen utser inom sig eller utom sig behövliga funktionärer. Till styrelsesammanträde skall vid förfall för ordinarie styrelseledamot suppleant kallas. Styrelsen är beslutsför, då de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Vid styrelsesammanträden föres protokoll, vilka inom 14 dagar efter sammanträdet skall justeras av styrelsens ordförande eller därtill utsedda justeringsmän. Styrelsen åligger att med iakttagande av dessa stadgar handhava föreningens angelägenheter.

14. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör var och en för sig eller två ledamöter tillsammans.

15. Räkenskaper

Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari till 31 december. Styrelsen skall senast 14 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

16. Revisorer

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer. För revisorerna utses suppleanter. Samtliga dessa val gäller ett år. Revisionsberättelse skall senast fem (5) dagar före ordinarie föreningsstämma avlämnas styrelsen.

17. Ändring av stadgar samt likvidation

Beslut om ändring av dessa stadgar samt om föreningens trädande i likvidation fattas av två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslutet skall för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

18. Upplösning

Skulle föreningen upplösas, skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan sammanslutning att användas till fortsatt främjande av det ändamål för vilket föreningen bildats.

Ovanstående stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma den 22 februari 1992.

Styrelsen:
Mikael Wågesson
Susanne Granflo
Britt-Louise Johansson
Dan Johansson
Tore Nilsson